วัดพระธาตุศรีจอมทอง

วัดแห่งนี้ผู้เกิดปีชวดต้องหาโอกาสมาสักการะสักครั้ง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของพระธาตุศรีจอมทอง อันเป็นพระธาตุประจำปีชวด วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารจัดเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 โดยมีบริเวณที่ตั้งเป็นเนินดินสูงประมาณ 10 เมตรที่เรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่า ดอยจอมทอง ตามประวัตินั้น สันนิษฐานว่า วัดพระธาตุศรีจอมทองนี้สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นสถานที่ประดิษฐาน ของพระทักษิณโมลีธาตุ พระธาตุส่วนที่เป็นพระเศียรเบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีขนาดเท่าเมล็ดพุทรา สัณฐานกลมเกลี้ยง สีขาวนวลเหมือน ดอกบวบ หรือ สีคล้ายดอกพิกุลแห้ง นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างน่าชม ได้แก่ พระอุโบสถซึ่งมีลักษณะทรงไทยหน้าบันลงปิดทองสวยงาม หอพระไตรปิฎก เป็นอาคารสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้สำหรับเก็บพระไตรปิฎก พระเจดีย์บริวาล (พระธาตุน้อย) สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นคู่กับพระเจดีย์องค์ใหญ่ ให้เกิดการสมดุลกัน ภายในบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย แต่ไม่ได้บรรจุพระธาตุไว้ และพระวิหารจัตุรมุขซึ่งภายในพระวิหารมีมณฑปปราสาทเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งล้วนเป็นลักษณะของศิลปกรรมในสมัยหลังพุทธศตวรรษที่ 24 อันเป็นยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสำนักปฏิบัติธรรมซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 โดยพระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (พระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล) ที่สามารถรับรองผู้เข้าปฏิบัติธรรมพร้อมกันเป็นจำนวนมากได้ และมีการจัดให้สอบอารมณ์ ทุกวัน (ยกเว้นวันพระ) อีกด้วย ปัจจุบันวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานของชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 58 กิโลเมตร สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 5334 1725, 0 5382 6869
/ขอบคุณ ททท